Workshop – MicroPython

Toto je první ze tří úvodních seznamovacích kurzů.

Pro základní pokusy s Micropythonem na ESP32 potřebujete „pouze“:
modul ESP32, do kterého si „naflashujete“ Micropython – což je pro mnohé začátečníky na delší dobu tou nejnáročnější částí kurzu.

Pro ulehčení další práce (a v některých ukázkách nezbytností) máme připravenou nadstavbu octopus(), kterou si společně s Micropythonem nahrajete a nakonfigurujete podle následujícího odkazu:
https://www.octopuslab.cz/micropython-octopus/

Připravujeme: Další možností bude objednat si už nachystaný modul ESP se základním firmware a ukázkovým software.

ESP32 – WROOM | Mikrokontrolér, kontrolér, nebo „známka“ – tyto všechny výrazy používáme pro označení „srdce“ používaného modulu, na kterém běží celý systém: MicropPython, programové moduly a knihovny, octopus() – vývojová nadstavba.
Pro první a druhý blok workshopů pracujeme s deskou ROBOTboard – pro její jednoduché základní sestavení a možnost postupného rozšiřování a doplňování, ale pro úvodní seznámení ji vůbec nepotřebujete, pouze urychlí práci s některými periferiemi.
Doplňkové informace o nastavení PINů - jak máme v ukázkách použity:

oeLAB-esp32 (DoIt) 2x15 pins:                [ROBOT Board]:::
              -----------   (GPIO)
            EN -      - D23 (23) MOSI    [SPI_MOSI_PIN]
[PIN_ANALOG]   (36) VP -      - D22 (22) SCL(I2C)  [I2C_SCL_PIN]
[I39_PIN]    (39) VN -      - TXD (1)  D2
[I34_PIN]       D34 -      - RXD (3)  D3
[I35_PIN]       D35 -      - D21 (21) SDA(I2C)  [I2C_SDA_PIN]
[ONE_WIRE_PIN]  DEV1 D32 -      - D19 (19) MISO    [SPI_MISO_PIN]
       T8 DEV2 D33 - (ESP32) - D18 (18) SCLK    [SPI_CLK_PIN]
[MOTOR_12EN]     D25 -      - D5 (5)  CS0    [SPI_CS0_PIN]
[MOTOR_1A]      D26 -      - TX2 (17)       [PIN_PWM1] /Servo1
[MOTOR_4A]  T7   D27 -      - RX2 (16)       [PIN_PWM2] /Servo2
[MOTOR_3A]  T6   D14 -      - D4 (4)     T0 [PIN_PWM3] /Servo3
[MOTOR_2A]  T5   D12 -      - D2 (2)     T2 [BUILT_IN_LED]
[MOTOR_34EN] T4   D13 -      - D15 (15)     T3 [WS_LED_PIN] //v1(13)   
           GND -      - GND
           VIN -      - 3V3 +
              -----------


Základní ukázky a experimentování se provádí v interaktivním modu.
To znamená, že mikrokontrolér vykonává přímo příkazy psané v Pythonu (aniž by je kompiloval) a ke komunikaci využíváme „terminál“ / příkazové řádky: putty nebo screen (Linux)
Někdy potřebujeme jednoduchý ovladač – USB>UART)

 • výhoda: jednoduché, nemusí se kompilovat a hned běží
 • nevýhoda: drží se v paměti jen po dobu napájení, po vypnutí se vše „zapomene“ – a tak není vhodné pro složitější programy nebo větší projekty s více soubory.
  Řešení: programovat mimo kontroler a až pak program nahrát jako soubor nebo spustit přes ampy run, případně přes webrepl.

Většina našich zdrojových kódů je aktualizována na:
https://github.com/octopusengine/octopuslab/tree/master/esp32-micropython
Možná vám je znám fakt, že pokud psaní kódu trvá jednotku času, tak jeho testování a odladění trvá minimálně trojnásobek času – a sepsání dokumentace je někdy ještě náročnější.
Navíc se jedná o nekončící proces vývoje, kdy se průběžně obměňuje část knihoven a ukázek… proto prosíme o shovívavost – a když už naleznete nějakou nesrovnalost, budeme vám vděčni, pokud nás na ní upozorníte. Samozřejmě že i spolupracovníky a další tvůrce velmi přivítáme.


Jednotlivé ukázky se v mezích možností snažíme dělit na: 

 [Základy] 
Jedním nebo občas i několika po sobě jdoucími příkazy pouze "komandujeme" ESP mikrokontroler s připojenými periferiemi. Jedná se o základní "početní úkony" a jednoduché metody práce s HW, ovládání LED (svítivé diody), RGB (barevné diody), piezo, jednoduchý podprogram... 

 [Lehce pokročilejší] 
HW: Displeje a základní čidla... a mechatronika: servo motor 
SW: Podrobnější vysvětlení (větvení programu - podmínka, cyklus, ...) > jednoduché projekty, hry a aplikace.

  [Trochu náročnější] 
Pokud se toho bojíte, ani na to nekoukejte. Další programátorská teorie: pole, seznamy, slovníky a složité datové struktury... a speciální návody.
  [Náročné] 
Nic podobného Vám v tomto bloku neukážeme :-P 

 [Poznámka] ...nebo tak.
 [Zajímavost] Tady by to mohlo být modré celé
 [Pozor!] Nechceme nikoho stresovat, proto to moc nevyužijeme :-P

Připojení

 • v prvním díle pouze po sériové lince pomocí USB kabelu
  (hned ve druhém pokračování zkusíme webrepl)
 • počítač slouží pouze jako „terminál“ – všechno se děje v mikrokontroléru ESP32, který s námi komunikuje po sériové lince
 • proto potřebujeme převodník USB > UART
Po propojení by se měla rozsvítit červená signalizační LEDka na ESP32
(Tato svítivá dioda nás pouze informuje o tom, že je připojeno napájení a svítí po celou dobu)
Modrá kontrolní LEDka a barevná RGB LED je pod naší kontrolou.
Tlačítko boot se dá také použít – což si ukážeme v dalším díle.

První spuštění

Po restartu nám ESP32 posílá do našeho počítače na terminál první zprávy.
Zeleně jsou systémové inforamce, které nás v tuto chvíli nezajímají.
Po stisknuté CTL+C uvidíme verzi Micropythonu
MicroPython v1.11-180-g8f55a8fab-dirty-build-octopusLAB on 2019-07-29; 
module with ESP32                                                       
Type "help()" for more information. --------------------------------------------------------
Control commands:
CTRL-A    -- on a blank line, enter raw REPL mode
CTRL-B    -- on a blank line, enter normal REPL mode
CTRL-C    -- interrupt a running program
CTRL-D    -- on a blank line, do a soft reset of the board
CTRL-E    -- on a blank line, enter paste mode
-------------------------------------------------------- 

Nastavení

Pokud máme ESP již připraveno (to znamená, že je tam nahraný Micropython i základní octopus systém). Je nutno pouze individuálně nakonfigurovat podle HW požadavků (a možností) a donastavit některé další drobnosti – např. připojení k WiFi.

Rovnou si zkusíme


>>>       ">>>" toto je takzvaný "prompt", 
         terminálová výzva, abychom tam něco napsali:
         příkaz nebo "posloupnost příkazů"

>>> a = 123   do proměnné se uložila hodnota (číslo 123)
>>> a      vytiskne / zobrazí hodnotu proměnné 
123       nebo print(a) 
        
>>> a + 10
133       zobrazí vypočtenou hodnotu (jako kalkulačka)


někdy chceme složitější matematické výrazy, než je 
+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ dělení

>>> import math     importujeme knihovnu, až když jí potřebujeme,
             jinak nám zbytečně blokuje operační paměť
>>> math.log10(1000)
3.0  
 >>> math.pi
3.141593         počet desetinných míst je omezený         Více řádkové "dočasné definice vlastních funkcí":
def suma(x, y): def název(parametry): nezapomenout na dvojtečku!
... return x + y

>>> suma (1, 2)
3

*) pouze v této úvodní části jsme naznačili, co píše systém (tučně) a co píšete vy (normálně) - poznámky pak píšeme šikmo

 
Lambda - pro jednoduché funkce:
>>> sumaL = lambda a, b: a + b
>>> sumaL(1, 2)
3     


Toto není výuka Micropythonu – ale jen ukázky a experimenty s přihlédnutím na interakci s vybraným HW
> pro podrobnější proniknutí do tajů programování v Pythonu doporučujeme: https://naucse.python.cz/
> https://naucse.python.cz/course/mi-pyt/intro/micropython/
> http://howto.py.cz/index.htm

Velmi stručně o Pythonu:

 • logické členění se provádí pomocí striktního odsazování bloků
 • pozor na závorky u metod a funkcí > print(„řetězec“) a uvozovky pro takzvané řetězce (shluky písmen, co nejsou číslo)
 • pozor na dvojtečku za deklarací funkce, cyklu nebo podmínky:
  def fce(parametr):
  … co se má dělat

  if (podmínka):
  … co se má dělat při splněné podmínce

  while True: > toto je nekonečná smyčka
  dělej, dokud je splněna podmínka
  zde: pořád


HW hello world -> LED

Rozsvícení LED diody > ovládání / blikání

Pro rozpojování nebo spojování obvodu se použije spínač – ale co když chceme ovládat zařízení na dálku? Nebo chceme, aby LED „sama“ pravidelně“ blikala? Nebo aby se rozsvítila, když se setmí?

Inicializace knihovny pro práci s HW

Modul/knihovna octopus() je základní rozšíření Micropythonu pro práci s octopusLAB moduly a připojenými periferiemi. Zjednoduší uživateli nastavení (již provedeno v setup() - a zpřehlední začátečníkům jednoduché experimenty.
Pro pokročilejší - slouží jako hlavní modul, který se využívá i ve složitějších programech. 
Její instalcae je popsána v https://www.octopuslab.cz/micropython-octopus/ 

 
>>> octopus()
  ,'''`.
 /   \
 |(@)(@)|
 )   (
 /,'))((`.\
(( (( )) ))
) \ `)(' / (
(octopus lib.ver: 8.7.2019)
This is basic library, type o_help() for help

Ovládáme LED diodu:
>>> led.value(1) po odeslání (enter) by se měla rozsvítit dioda
>>> led.value(0) a zde opět zhasnout


"Blikáme LEDkou" hned několika způsoby:
>>> while True:
... led.value(1) 
... sleep(1)
... led.value(0)
... sleep(1) 

> ctrl+C (pro přerušení běhu programu)

>>> while True:
... led.value(not led.value())
... sleep(0.5) 

for _ in range(10):
…  blink(led,1000,1000)
…

Pípání piezzo měničem (buzzer):
(na ROBOTboard je ozazen na 4A [pin 27] a zem - na místo L293)
 
>>> beep()      základní pípnutí (1000,50)
>>> beep(440,500)   komorní a na 0.5 s
>>> tone(440)     = buzzer.play_tone(Notes.A4)
>>> Notes.A4 > 440  k dispozici jsou tóny C3-C7

>>> from util.buzzer import melody
>>> piezzo.play_melody(melody.mario)

Objekty
-> instance – metody – parametry

Všechno v Pythonu je objekt. 
Základní vlastnost objektů je to, že obsahují jak data (informace), tak chování – instrukce nebo metody, které s těmito daty pracují. 
 

led.value(1) > instance objektu "tečka" metoda "( parametry )"

chceme jinou Led? Na jiném pinu? Vytvoříme instanci objektu:
led2 = Led(pin) > a pak jí používáme "stejně": led2.value(1) 

na rozdíl od proměnné:
a = 123
Medotoda nebo funkce data získá nebo na základě parametrů zpracuje, proměnná je obsahuje.dir(led)
['class', 'init', 'module', 'qualname', 'value', 'dict', 'pin', 'blink', 'toggle', 'state']

>>> led.pin
> Pin(2)         přednastaveno, na ESP32 modulu je BUILT_IN_LED 
             na pinu 2
>>> led.state
> False
>>> led.value(1)
>>> led.state
1

. >TAB nabídka metod 
Micropython má obrovskou výhodu v tom, že běží jako interpret: když uživatel napíše název proměnné nebo instance objektu, skoro všechno se o nich můžeme dozvědět. 
Napište "led" . (tečka) a stiskněte TAB
led.
class    init    module   qualname
value      dict    pin       blink
toggle     state
led. 

>>> šipky nahoru nebo dolů -> historie příkazů     
 
 http://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html 

WS- RGB barevná LED dioda


>>> ws.test()       problikne R G B cca - default 500ms
>>> ws.test(100)     s parametrem 100ms
>>> ws.color(BLUE)    zobrazení barvy, RED/GREEN/BLACK je černá
>>> ws.color((128,0,0))  parametr color je (128,0,0) 
>>> ws.rainbow_cycle()  "projedou barvy" duhy 


ws na jiném pinu?
>>> ws2 = Rgb(pin,num)    > číslo pinu a počet LEDek

>>> ws.color(5,RED)   > při LED pásku > nastavení páté na RED 
             
Displeje


8 x 7-mi segmetový displ7:
>>> d7 = disp7_init()   nezbytná inicializace: 
              mikrokontroléru se "sdělí", 
              který displej používáme, 
              ten si ho připojí a vyzkouší 
              a předá nám instanci objektu
  
>>> d7.show(123.456)    > zobrazení čísla
>>> d7.show("ahoj")    > omezené zobrazení řetězce 


lcd
>>> d = lcd2_init()     
              
i2c_scann() > devices:
[39]
display test: octopusLAB na displeji by se měl ukázat text

>>> for i in range(10):
    ... d.clear()   smaže displej / jinak se přepisuje 
    ... disp2(d,i)
    ... sleep(1)

>>> disp2(d,text,1,6)  zobrazí "text" na pozici 1 = 2. řádek, první je 0
             a na 5. sloupci (první je opět 0) 


 
oled:
>>> o = oled_init()
>>> oled(o,txt)

>>> oledSegmentTest(o)

>>> o.fill(1)
>>> o.show()

>>> o.hline(x, y, h, color) 
>>> o.vline(x, y, w, color)  
 

>>> def onePoint(x,y): 
...  o.pixel(x,y,1) 
...  o.show()
... 

>>> from assets.icons9x9 import ICON_clr, ICON_heart
>>> o.draw_icon(ICON_heart,115,15) 

>>> def heartBeat()        
...  o.draw_icon(ICON_heart,115,15)
...  sleep(1)
...  o.draw_icon(ICON_clr,115,15)         
...  sleep(1)
...
Na stejnou vývojovou desku se dá snadno připojit několik různých displejů

Další zajímavé informace

 • Ukázky dalších importů, složitějších konstrukcí. Některé akce mohou při špatném provedení být „destruktivní“ – zničí se základní FW systém a bude nutno provést znovu celou inicializaci systému od esptool.erase + flash.micropython… až po rozbalení a nakonfigurování.
  Ale NE – neuvedeme zde příklady: „toto nedělejte“ 😛

>>> i()    basic info obsahuje zajímavé informace - zde IoT board:
[--- device ---]
config/device: {"board_type": "oLAB IoTBoard1", "soc_type": "esp32"} 
 
[--- pinout ---]
<module 'pinouts.olab_esp32_iot_board1' from 'pinouts/olab_esp32_iot_board1.py'> 
[--- io_conf ---]
{'led': 1, 'led7': 1, 'oled': 1, 'button': 1, 'temp': 1, 'ws': 8}

f('pinouts/olab_esp32_iot_board1.py') zobrazí aktuálně nastavený pinout 
(přímo ze souboru)

dostupné metody třídy Led:
>>> dir(led)
['class', 'dict', 'init', 'module', 'qualname', 'pin', 'value', 'blink', 'state', 'toggle']     
 
  
standard lib. functions:
čekací prodlevy:  > program bude pokračovat až po uplynutí dané doby 
sleep(1)      > 1 sekund pauza
sleep_ms(100)   > 100 mili ses 
sleep_us(500)   > 500 micro sec


rozšíření RGB: 
from util.rgb import wheel  > konvertuje číslo na posouvané RGB
wheel(10)
> (225, 30, 0)  test, vypíše RGB hodnoty
wheel(50)
> (105, 150, 0) 


  
 standardní knihovna esp32:
>>> import esp32
>>> esp32.raw_temperature()

127
>>> esp32.hall_sensor()
129              > cca standard hodnota
>>> esp32.hall_sensor() 
976              > po přiložení magnetu 
 

Ukázky web – api

Bez dalšího komentáře uvádíme některé naše ukázky, na kterých vysvětlujeme možnosti vzdáleného připojení ale především rizika připojení nezabezpečeného - některé metody dostupné v octopus() - a následně ukázková stránka na našem serveru:

>>> getApiJson() 
http://www.octopusengine.org/api/onoff.php 
on/off - nezabezpečeno, GETem, bez ID - bezpečnostní chyby
message - POSTem, MD5(UID), "device" jen pro kontrolu

>>> getApiText() 
https://octopusengine.org/api/text19.php 
trochu lepší - https, zabezpečeno alespoň s heslem ) ale "veřejným"
a také už dbáme na ID zařízení, které může sloužit i jako heslo pro přístup do "IoT sítě" (proto UID pokud nemusíme - veřejně neuvádíme)

>>> SetApiValue() 
připravujeme, ale můžete si zkusit sami - aktuální hodnoty (nebo i log či instalované verze systému) pak uvidíte v aplikaci - zatím je to ve fázi hrubé rozpracovanosti:
https://www.octopusengine.org/api/last.php

Máme vlastní otestovanou binárku Micropythonu – snažíme se držet aktuální: https://www.octopusengine.org/download/micropython-octopus1907.bin

Odkazy

Pro zvídavé pár dalších odkazů:
http://docs.micropython.org/en/latest
http://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

https://github.com/micropython/micropython
https://github.com/micropython/micropython-lib

https://github.com/mithru/MicroPython-Examples
https://www.hackster.io/projects/tags/micropython
https://docs.pycom.io/gettingstarted/programming/examples